Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

awkwardyo
4843 a561 500
Reposted fromkarahippie karahippie viakazdysieliczy kazdysieliczy
9987 83dc 500
awkwardyo
1243 c758
Reposted fromonakochago onakochago viakazdysieliczy kazdysieliczy
awkwardyo
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viawiecznosci wiecznosci
awkwardyo
Moim zdaniem, powinieneś radykalnie zmienić swój sposób życia i zacząć odważnie robić rzeczy, o których przedtem nawet nie myślałeś; albo wahałeś się, czy spróbować. Tak wielu ludzi jest nieszczęśliwych, a jednak nie podejmują żadnej próby, by to zmienić, ponieważ przywykli do życia w pewności, konformizmie i konserwatyzmie, co może dawać poczucie spokoju umysłu, ale w rzeczywistości nie ma rzeczy bardziej niszczącej dla niespokojnego ducha niż pewna przyszłość.
— Jon Krakauer, Wszystko za życie
Reposted fromkropki kropki viagdziejestola gdziejestola
awkwardyo
awkwardyo
3017 85a3
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaEtien Etien
1876 f202
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viabrzask brzask
awkwardyo
2803 03e1
Reposted fromatlantyda atlantyda viagdziejestola gdziejestola
awkwardyo

Czasem, gdy człowiek chce zrobić coś ryzykownego, mówi sobie: 'I tak nie mam nic do stracenia'. A potem ku jego rozpaczy okazuje się, że jednak coś czego się nie ma, też można stracić. I wtedy jest się na minusie - moralnym, emocjonalnym i psychicznym. Oto gorzka życiowa prawda - zawsze może być gorzej.

July 10 2015

awkwardyo
7412 640e 500
awkwardyo
7630 6fe6
Reposted fromposzum poszum viainsanedreamer insanedreamer
awkwardyo
awkwardyo
Przestajesz wierzyć w ludzi, bo jeden człowiek cie zranił, a w słońce wciąż wierzysz choć długo jest za chmurami.
8915 e2a3 500
awkwardyo
Bolało, bo schemat znów się powtórzył. Schemat, który jak sądziłam, zdołam przełamać.
— Jane Green "Prosto z mostu"
awkwardyo
awkwardyo
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.
— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viatwarze twarze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl